Новая программа
Бизнес молодости

Узнай о новой

программе за 4 минуты
Старт
15 февраля
1.5 месячная программа
Петра Осипова
по старту и развитию своего дела
Мы выявили
3 фактора, которые влияют
на долгосрочный результат
Любимое дело
Не имеет значения кто ты — бизнесмен,
наемный сотрудник, творческий человек.
Ты можешь сделать прорыв в деньгах
в любом деле, если оно тебя зажигает
Сила личности
Команда
Эта триада легла в основу
рождения новой программы
Программа роста в деньгах на твоем любимом деле с фокусом
на долгосрочный результат. На основе методологии ЦЕХа,
которую мы оттачивали 9 лет.
Цей Публічний Договір (Оферта) (далі за тестом – Договір), є офіційною публічною пропозицією Виконавців укласти договір про надання послуг із забезпечення доступу до участі в заході на зазначених умовах, у відповідності до ст.ст. 6, 634, 638, 641, 642 Цивільного кодексу України, беззастережним прийняттям умов якої вважається акцепт цього Договору.

Договір укладається між Вами (користувачем сайту http://bmkyiv.com , надалі – Замовником) і нами – Виконавцями в цілому так і кожним окремим Виконавцем окремо.

У цьому Договорі, під «Виконавцями» - розуміються:

Фізична особа-підприємець Чернякович Євгеній Валерійович, РНОКПП 3466703374, який діє на підставі запису про проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця (дата запису: 23.02.2015р., номер запису: 2 073 000 0000 032252), та

Фізична особа-підприємець Литвиненко Андрій Олександрович, код РНОКПП 3419600530, який діє на підставі запису про проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця (дата запису: 22.02.2019 р., номер запису: 2 339 000 0000 025512),

які можуть діяти разом так і окремо, реквізити безпосереднього Виконавця (сторони за цім Договором) фіксуються в Квитанції-перепустці, що підтверджує право Замовника, який його пред'являє, на участь у Заході, організованому Виконавцями.

Цей Договір являє собою оферту, спрямовану невизначеному колу осіб у відповідності до ст.ст. 6, 634, 638, 641, 642 Цивільного кодексу України, беззастережним прийняттям умов якої вважається акцепт цього Договору.


У разі прийняття умов цього Договору Ви погоджуєтеся з усіма його умовами, у т.ч. із тарифами на послуги Виконавців, та підтверджуєте обізнаність з усіма його положення.


РОЗДІЛ 1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ.


1.1. Виконавець(спільно Виконавці) – суб'єкт(и) господарювання, який(які) займається(займаються) організацією заходу, а також бронюванням, реалізацією та оформленням Квитанції - перепустки.

1.2. Акцепт – повне й беззастережне прийняття Замовником пропозиції щодо придбання послуг Виконавця шляхом звернення на сайті Виконавця та оплати Послуг.

1.3. Замовник – фізична особа, фізична особа-підприємець або юридична особа, котра приєдналася до умов цього Договору.

1.4. Послуги – організаційні, інформаційні, посередницькі та інші послуги, пов'язані з організацією та проведенням заходу, перелік яких наводиться на сайті Виконавця та які відкриті для публічного ознайомлення з вільним доступом Замовникові, а саме направлення Навчальних матеріалів та Квитанції-перепустки на Захід на електронну адресу Замовника.

1.5. Захід - це групове заняття з певним розкладом та програмним рівнем, інформація щодо якого розміщена на сайті Виконавця.

1.6. Сайт – сукупність програмних та апаратних засобів з унікальною адресою у мережі Інтернет, а саме http://bmkyiv.com разом з інформаційними ресурсами, що перебувають у розпорядженні Виконавця і забезпечують доступ юридичних та фізичних осіб до цих інформаційних ресурсів й інших інформаційних послуг через мережу Інтернет.

1.7. Термін надання Послуг - період, який обраховується від дати зарахування 100% оплати на поточний рахунок Виконавця до дати отримання Квитанції-перепустки на Захід та Навчальних матеріалів на електронну адресу Замовника.

1.8. Квитанція - перепустка – одноразовий іменний документ встановленої форми, який підтверджує право Замовника, який його пред'являє, на участь у Заході, обраного Замовником, що організовує Виконавець.

1.9. Правила надання послуг із забезпечення доступу до участі в заході (далі - Правила) – правила, що визначають порядок користування Послугами та є обов'язковими до виконання Замовником. Указані Правила містяться у додатку № 1 до Договору та розміщені у вільному доступі на Сайті.

1.10. Навчальні матеріали - система, яка має свою структуру зі специфічними елементами й зв'язками між ними. Включає всю інформацію, яка подана для засвоєння та направляється в електронному вигляді на електронну адресу Замовнику після здійснення ним оплати.

1.11. Розрахункова квитанція - розрахунковий документ, бланк якого виготовлений друкарським способом, а окремі реквізити шляхом, обраним

Замовником. Видається Виконавцем при реєстрації розрахункових операцій за послуги та направляється Замовнику після здійснення 100% оплати.


РОЗДІЛ 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

2.1. Відповідно до умов цього Договору Замовник здійснює замовлення та оплату Послуг Виконавця, а Виконавець надає Замовнику Навчальні матеріали шляхом направлення таких на електронну пошту Замовника, а також Квитанцію-перепустку, що надає можливість відвідувати групові заняття відповідно до обраного Замовником Заходу. При цьому, присутність на Заході можлива як шляхом забезпечення безпосередньої присутності Замовника в залі під час проведення Заходу, так і шляхом надання доступу до трансляції Заходу.

2.2. Результатом надання Послуг є Навчальні матеріали і Квитанція – перепустка на Захід, що направляються Виконавцем на електронну пошту Замовника та не потребує окремого підписання Сторонами Акта приймання-передачі наданих послуг.

2.3. Виконавцем надаються наступні Послуги:

2.3.1. надання Навчальних матеріалів;

2.3.2. розробка календарного плану проведення Заходу;

2.3.3. забезпечення участі в Заході.

2.4. Умови, дата, тривалість та місце проведення Заходу зазначаються на Сайті. Дата та час проведення Заходу можуть також бути повідомлені Замовнику Виконавцем через своїх представників шляхом відправлення відповідного повідомлення на E-mail та/або SMS-повідомлення на контактний номер телефону Замовника, при цьому Замовник зобов'язаний самостійно та завчасно перевіряти сповіщення, отримані від Виконавця.


РОЗДІЛ 3. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ТА ОПЛАТИ ПОСЛУГ ВИКОНАВЦЯ.

3.1. Вартість Послуг за цим Договором встановлюється відповідно до обраного Замовником Заходу на Сайті.

3.2. Оплата Послуг здійснюється Замовником у розмірі 100 % від вартості Послуг.

3.2.1. Допускається поетапна оплата суми Послуг Замовником, проте останній зобов'язаний сплатити 100% вартість Послуг не пізніше календарного дня надання Виконавцем Замовнику Навчальних матеріалів.

3.3. Усі розрахунки за цим Договором здійснюються у національній валюті України – гривні, у безготівковій формі шляхом переказу грошових коштів на банківський рахунок Виконавця.

3.4. У разі здійснення платежу за допомогою банківської картки Замовнику рекомендується використовувати банківську картку, випущену на ім'я Замовника. Повернення сплачених грошових коштів у випадках, визначених цим Договором, здійснюється за тими ж реквізитами, за якими було отримано платіж, і на підставі особистої заяви особи, на чиє ім'я випущена банківська картка, з якої було здійснено оплату.

3.5. Переходячи на Сайт, Замовник ознайомлюється з текстом цього Договору та Правилами, що розміщуються на Сайті, та у випадку прийняття запропонованих Виконавцем умов для надання Послуг здійснює оплату у розмірі, визначеному п. 3.2 Договору.

3.6. Повна або часткова оплата Послуг Виконавця є прийняттям (Акцептом) Замовником та означає повне і беззастережне прийняття Замовником всіх умов цього Договору і Правил без підписання письмового примірника Договору Сторонами. Оплата вважається здійсненою в момент зарахування відповідних коштів на рахунок Виконавця.

3.7. Здійснюючи Акцепт цього Договору, Замовник гарантує, що ознайомлений, згоден повністю та беззастережно приймає всі умови Договору в тому вигляді, в якому вони викладені.

3.8. Замовник підтверджує, що на момент укладення цього Договору ним отримано від Виконавця повну, достовірну та необхідну інформацію щодо порядку надання та оплати Послуг Виконавця.

3.9. Замовник зобов'язується самостійно у будь-який момент ознайомитися з умовами Договору на Офіційному сайті Виконавця та зобов'язаний періодично перечитувати інформацію з сайту, зокрема, із метою ознайомлення з важливою інформацією стосовно участі у Заході, яка може періодично вноситися.

3.10. Виконавець виставляє рахунок для оплати (якщо оплата не була проведена Замовником на сайті Виконавця способами, що не вимагають виставлення рахунку).

3.11. Замовник оплачує Послуги за цим Договором в розмірі, встановленому безпосередньо Виконавцем для кожного Заходу, інформація про який міститься на Сайті та/або субдоменах на сторінці відповідно обраного Замовником Заходу.

3.12. Послуга вважається такою, що надана якісно та вчасно, належно та в повному об'ємі у відповідності до умов Договору з моменту отримання Замовником Навчальних матеріалів та Квитанції - перепустки на обраний Замовником Захід.


РОЗДІЛ 4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН.

4.1. Виконавець зобов'язаний:

4.1.1. Якісно та вчасно надавати Замовнику Послуги.

4.1.2. Надати необхідну інформацію на участь у Заході. Інформація розміщується на Сайті за адресою сторінки Заходу.

4.1.3. Здійснювати консультаційну підтримку щодо Послуг, що надаються за телефонами +380931704457, +380931700662, +380931705257 або електронною поштою (електронна адреса для зв'язку з Виконавцем: Kiev@molodost.bz з 10:00 до 18:00 у робочі дні).

4.1.4. Доводити до відома Замовника про зміни умов проведення Заходу (ціни, дати, місця проведення Заходу тощо) шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті або іншим шляхом не пізніше ніж за одну добу до початку Заходу.

4.1.5. Повернути сплачені грошові кошти Замовнику в разі повного скасування Виконавцем Заходу, що спричиняє недійсність Квитанції-перепустки.

4.2. Виконавець має право:

4.2.1. Одержувати від Замовника інформацію, необхідну для надання Послуг.

4.2.2. Отримувати оплату за надані Послуги відповідно до цього Договору, вчасно та в повному обсязі.

4.2.3. Залучати третіх осіб для виконання своїх зобов'язань по наданню Послуг.

4.2.4. Не допускати Замовника на територію проведення Заходу і припинити надання Послуг, якщо зовнішній вигляд останнього дає підстави вважати, що Замовник знаходиться під впливом алкогольних, наркотичних, сильнодіючих лікарських засобів, здатних впливати на його поведінку та стан свідомості.

4.2.5. Проводити фото- і відеозйомку під час проведення Заходу і використовувати матеріали, отримані при фото- і відеозйомці на свій розсуд. Виконавцю належить виключне авторське право, а також суміжні з авторським правом права на зазначені матеріали; використання отриманих при фото- і відеозйомці матеріалів можливо тільки з письмового дозволу Виконавця.

4.2.6. Сторони погоджуються з тим, що Виконавець має право змінювати вартість Послуг, дати і час проведення Заходу, а також інші умови проведення Заходу та умови цього Договору. Виконавець повідомляє Замовника про зазначені зміни шляхом розміщення інформації на Сайті за адресою сторінки Заходу, при цьому Замовник зобов'язаний самостійно ознайомлюватися з зазначеними змінами.

4.2.7. Розробляти програму Заходу, визначати кількість і склад виступаючих на Заході, місце проведення Заходу.

4.2.8. У разі несплати або неповної оплати Замовником вартості Послуг у встановлений пп. 3.2.1 Договору термін останній визнається таким, що прострочив виконання зобов'язання. Замовник погоджується з тим, що частково сплачені останнім грошові кошти в будь-якому разі останньому поверненню не підлягають та залишаються у власності Виконавця в якості оплати за Навчальний матеріал, а також компенсації адміністративних та господарських витрат Виконавця, пов'язаних із проведенням підготовчих робіт по організації Заходу й бронюванням окремого місця Замовникові.

4.2.9. Замовник погоджується з тим, що в разі порушення ним пунктів 4.3.5, 4.3.11., 4.3.12 цього Договору, Виконавець має право не допускати Замовника на Захід і не повертати кошти, сплачені за участь у Заході, тому що дії Замовника будуть вважатися односторонньою відмовою від прийнятих на себе зобов'язань.

4.3. Замовник зобов'язується:

4.3.1. Надавати актуальні дані працівнику Виконавця.

4.3.2. Оплатити Послуги на умовах і за вартістю, що діють на момент оплати, та прийняти надані Виконавцем Послуги.

4.3.3. Самостійно і своєчасно знайомитися з датою, часом, вартістю, умовами проведення Заходу до моменту 100% оплати Послуг, а також зі змінами зазначених умов, з актуальною редакцією Договору при кожному відвідуванні Сайту, у тому числі й після Акцепту.

4.3.4. У разі передачі права на участь у Заході третій особі (якщо таке право надано Виконавцем в конкретному Заході), не пізніше, ніж за 2 (два) робочих дні до початку Заходу, повідомити про це Виконавця в письмовій формі стосовно всіх необхідних даних нового Замовника. У разі передачі права на участь в Заході третій особі на таку особу також поширюються умови цього Договору.

4.3.5. Бути присутнім у всі дні, коли проводиться оплачений Замовником Захід, а також виконувати і надавати Виконавцю для перевірки завдання до початку наступного дня Заходу в тому випадку, якщо Захід передбачає необхідність виконання такого завдання. При невиконанні завдання Виконавець залишає за собою право не допускати Замовника до участі в наступному дні Заходу, тому що Виконавець вважає, що невиконання завдань суттєво впливає на якість надання послуг.

4.3.6. У разі якщо умовами конкретного Заходу дозволена зміна місця (міста), де Замовник планував відвідати Захід особисто (далі - Зміна міста), Замовник повинен повідомити Виконавця про свій намір Змінити місто. Повідомлення надсилаються на електрону адресу - Kiev@molodost.bz або за телефоном +380931704457 не менше ніж за 3 (три) робочих дні до початку першого дня Заходу у відповідному місті. Дана умова поширюється виключно на Замовників, які повністю оплатили Послугу в розмірі 100%. У разі, якщо вартість Послуг при Зміні міста є вище ніж сума, сплачена Замовником, то дана Послуга надається за умови доплати Замовником необхідної суми не пізніше ніж за 3 (три) робочих дні до дати початку Заходу. При незгоді Замовника здійснити доплату за умовами цього пункту за останнім зберігається право на отримання Послуг в обсязі раніше сплаченого Заходу (в раніше обраному місті, де Замовник планував відвідати Захід).

4.3.7. Негайно повідомити Виконавця про зміну своїх контактних даних в письмовій формі за допомогою контактного e-mail.

4.3.8. Письмово (у тому числі за допомогою контактного e-mail) шляхом направлення на адресу Виконавця відповідної заяви, оформленої належним чином (шаблон надається Виконавцем за запитом Замовника), повідомити Виконавця про відмову від участі в Заході. Запит шаблону заяви є обов'язком Замовника. У всіх випадках відмови від участі в Заході Замовник надає Виконавцю заяву в письмовій формі. У разі відсутності такої заяви кошти Виконавцем не повертаються.

4.3.9. Повернення Виконавцем оплати за Послуги, що надаються за цим Договором, відбувається виключно за умов передбачених в ст. 10 Закону України «Про захист прав споживачів», та у наступному порядку:

4.3.9.1. Замовник має право відмовитися від Договору і вимагати відшкодування збитків, якщо Виконавець своєчасно не приступив до виконання зобов'язань за договором або виконує роботу так повільно, що закінчити її у визначений строк стає неможливим.

4.3.9.2. якщо Замовник повідомляє Виконавця про свою відмову від участі в Заході в термін не менше ніж 10 (десять) робочих днів до початку Заходу, то Виконавець повертає кошти з утриманням 30% від суми, сплаченої Замовником, як оплата за Навчальний матеріал, а також компенсація адміністративних та господарських витрат Виконавця, пов'язаних із проведенням підготовчих робіт по організації Заходу й бронюванням окремого місця Замовникові.

4.3.9.3. якщо Замовник повідомляє Виконавця про свою відмову від участі в Заході в термін менше ніж 10 (десять) робочих днів, але не менше ніж за 5 (п'ять) робочих днів до початку Заходу, то Виконавець повертає кошти з утриманням 50% від суми, сплаченої Замовником, як оплата за Навчальний матеріал, а також компенсація адміністративних та господарських витрат Виконавця, пов'язаних із проведенням підготовчих робіт по організації Заходу й бронюванням окремого місця Замовникові.

4.3.9.4. У тому випадку, якщо Замовник не повідомив Виконавця менш ніж за 5 (п'ять) робочих дні до початку Заходу про свою відмову від участі в Заході, грошові кошти Замовнику не повертаються та залишаються у власності Виконавця в якості оплати за Навчальний матеріал, а також компенсації адміністративних та господарських витрат Виконавця, пов'язаних із проведенням підготовчих робіт по організації Заходу й бронюванням окремого місця Замовникові.

4.3.9.5. В усіх інших випадках, не передбачених ст. 10 Закону України «Про захист прав споживачів», та пп. 4.3.9. Договору, сплачені Замовником грошові кошти останньому не повертаються та є власністю Виконавця.

4.3.9.6. Повернення грошових коштів, що передбачено пп. 4.3.9 Договору, здійснюється протягом 10 банківських днів із моменту отримання Виконавцем від Замовника запиту в письмовому вигляді у формі стандартної заяви з зазначенням причини повернення.

4.3.9.7. Грошові кошти, сплачені Замовником за отримання Послуг за умовами акції (спеціальна пропозиція), про що повідомляється Виконавець заздалегідь до здійснення оплати (про акційну пропозицію), як-то, але не обмежуючись, одноденні акції або акції з майстер-класів із чітко обумовленими термінами оплати та умовами, не повертаються Замовникові в разі односторонньої відмови останнього від Договору та залишаються у власності Виконавця в якості оплати за Навчальний матеріал, а також компенсації адміністративних та господарських витрат Виконавця, пов'язаних із проведенням підготовчих робіт по організації Заходу й бронюванням окремого місця Замовникові.

4.3.9.8. Умови пп. 4.3.9. Договору не діють при оплаті Послуг за умовами акції (спеціальна пропозиція), що проводиться Виконавцем. При цьому Замовник погоджується з тим, що у разі оплати Послуг за умовами акції кошти в будь-якому разі поверненню не підлягають та залишаються у власності Виконавця.

4.3.10. Приходити на Захід завчасно для своєчасного оформлення реєстрації. Замовник, котрий запізнився, не допускається до участі в Заході до наступної перерви (відповідно до програми Заходу). Сплачені грошові кошти при цьому не повертаються.

4.3.11. Виконувати всі правила участі в Заході, відображені в цьому Договорі, озвучені спікерами під час проведення Заходу. При порушенні правил участі в Заході Виконавець не несе відповідальності за якість надання Послуги та залишає за собою право видалити Замовника з Заходу, при цьому грошові кошти, сплачені Замовником, не повертаються і вважаються неустойкою, яка підлягає до сплати Виконавцю в зв'язку з порушенням Замовником прийнятих на себе зобов'язань.

4.3.12. Дотримуватися порядку й дисципліни як при реєстрації на Захід, так і при проведенні Заходу, у тому числі правил та умов, зазначених в Правилах (додаток № 1 до цього Договору), не створювати своїми діями незручності для інших Замовників, а також не заважати проведенню Заходу. При порушенні умов цього пункту Виконавець залишає за собою право не допустити Замовника до участі в Заході або видалити Замовника з майданчика, де проводиться Захід. При цьому грошові кошти, сплачені Замовником, не повертаються і вважаються неустойкою, що підлягає до сплати Виконавцю у зв'язку з порушенням Замовником прийнятих на себе зобов'язань.

4.4. Замовник має право:

4.4.1. Отримати Послуги на умовах та в порядку, передбаченими цим Договором.

4.4.2. Один раз перенести участь у Заході, який повністю оплачено, на іншу найближчу дату проведення ідентичного Заходу (далі - Заморозка), попередивши про це Виконавця не пізніше ніж за 14 (чотирнадцять) робочих днів до дати початку проведення Заходу, участь в якому переноситься. При цьому в разі збільшення вартості Заходу, участь в якому перенесено Замовником, Замовник зобов'язується провести відповідну доплату не пізніше ніж за 3 (три) робочих дні до початку Заходу. Замовник погоджується з тим, що в разі відмови Замовника від участі в Заході, що відбулося після Заморозки, послуга вважається наданою Замовнику, а грошові кошти, сплачені Замовником, поверненню не підлягають.

4.4.3. Заморозка здійснюється при наявності письмової заяви, оформленої Замовником. Форму заяви Замовник зобов'язаний запитати у Виконавця при повідомленні останнього про необхідність в перенесенні участі у Заході.


РОЗДІЛ 5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ.

5.1. У випадку порушення зобов'язань за цим Договором винна сторона несе відповідальність у відповідності до положень чинного законодавства України та цього Договору.

5.2. Порушенням зобов'язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання.

5.3. Спори, що виникають за цим Договором та у зв'язку з його виконанням, будуть вирішуватися Сторонами шляхом взаємних консультацій та переговорів.

5.4. Спори та розбіжності, що виникають за цим Договором та врегулювання яких Сторонами неможливе шляхом проведення переговорів, будуть передані на розгляд до суду.

5.5. Сукупний розмір відповідальності Виконавця за Договором, включаючи розмір штрафних санкцій (пені, неустойки) та/або збитків за будь-яким позовом або претензією відносно Договору чи його виконання, обмежується 1% вартості фактично наданих Послуг за цим Договором.

5.5.1. Приймання претензій, заяв про повернення коштів, про перенесення Заходу, та прийняття рішення про повернення коштів Замовнику, приймається виключно тим Виконавцем реквізити якого безпосереднього як Виконавця (сторони за цім Договором) зафіксовані в Квитанції-перепустці.

5.6. За умови виникнення зобов'язання Виконавця повернути сплачені Замовником кошти у випадках, передбачених положеннями цього Договору, та прострочення строків такого повернення, за вимогою Замовника може нараховуватися пеня, але не більше ніж подвійна ставка НБУ, що діє на день такої вимоги та нараховується на суму, що належна до повернення Замовнику.

5.7. Виконавець не несе жодної відповідальності перед Замовником, якщо Замовник:

5.7.1. Порушив строки та умови оплати за цим Договором;

5.7.2. Не скористався Послугами Виконавця у терміни, які Виконавець повідомив Замовнику шляхом опублікування на Сайті та/або електронною поштою та/або іншими засобами телекомунікаційного зв'язку. Така Послуга вважається наданою належним чином і оплачені Виконавцю грошові кошти поверненню не підлягають та утримуються Виконавцем в якості неустойки.

5.8. Виконавець не несе відповідальності перед Замовником за будь-які прямі або непрямі збитки, які сталися через:

5.8.1. Використання або неможливість використання Квитанції-перепустки, ресурсів Сайту та/або окремих сервісів Виконавця;

5.8.2. Заяви або поведінку будь-якої третьої особи під час або у зв'язку з одержанням Послуги.

5.9. Виконавець не несе відповідальності за невідповідність наданої Послуги очікуванням Замовника та/або за його суб'єктивну оцінку. Така невідповідність очікуванням та/або негативна суб'єктивна оцінка не є підставами вважати Послуги наданими неякісно або не в узгодженому обсязі.

5.10. Виконавець звільняється від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов'язань, передбачених цим Договором, якщо це невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладення Договору, у результаті подій надзвичайного характеру, які Сторони не могли ні передбачити, ні запобігти розумними заходами (форс-мажор).

5.11. Замовник зобов'язується вказувати достовірні дані. Виконавець має право відмовити в участі в Заході особі, не зазначеній в списках учасників. Остаточний список учасників формується Виконавцем за 2 (два) робочих дні до початку проведення Заходу.


РОЗДІЛ 6. СТРОК ДІЇ ТА ЗМІНА УМОВ ДОГОВОРУ. ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ.

6.1. Цей Договір набуває чинності з моменту вчинення Замовником дій, передбачених п. 3.2 цього Договору, та діє до моменту надання Виконавцем послуг у відповідності до п. 3.12 Договору.

6.2. Виконавець залишає за собою право в односторонньому порядку внести зміни в умови Договору та/або Правил та/або відкликати Договір/Правила в будь-який момент на власний розсуд.

6.3. У разі внесення Виконавцем змін у Договір та/або Правила такі зміни набувають чинності з моменту розміщення зміненого тексту Договору та/або Правил на Сайті, якщо інший строк набуття чинності змін не визначено додатково під час такого розміщення.

6.4. Договір може бути розірваним Виконавцем в односторонньому порядку без повідомлення про таке розірвання Замовника у разі невчинення Замовником повної оплати Послуги в строк та у порядку, передбачених цим Договором, а також порушення Правил або дисципліни під час відвідування Заходу.

6.5. У разі дострокового розірвання Договору Виконавцем у випадках, передбачених п. 6.4 Договору, оплата Замовнику не повертається та залишається у власності Виконавця.


РОЗДІЛ 7. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ.

7.1. У рамках цього Договору Замовник надає Виконавцеві свої персональні дані.

7.2. Персональні дані в рамках цього Договору передаються з метою надання Виконавцем Послуг.

7.3. Виконавець має право здійснювати обробку персональних даних в обсязі, необхідному для надання Послуг за цим Договором, переданих Виконавцеві Замовником шляхом надання інформації в порядку, передбаченому цим Договором.

7.4. Виконавець має право здійснювати обробку таких персональних даних виключно з метою виконання цього Договору.

7.5. Виконавець не несе відповідальність за зміст і правдивість інформації, що надається Замовником.

7.6. Обробка персональних даних здійснюється з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних з метою виконання Виконавцем своїх зобов'язань прийнятих за умовами цього Договору. Замовник також дає свою згоду на обробку і використання Виконавцем наданої ним інформації та (або) його персональних даних з метою здійснення, за вказаним Замовником контактним телефоном і (або) контактною електронною адресою, інформаційної розсилки (про Заходи Виконавця) і / або рекламної розсилки про послуги Виконавця і / або партнера Виконавця. Згода на отримання розсилки вважається наданою безстроково до отримання Виконавцем письмового повідомлення на електронну пошту Kiev@molodost.bz про відмову від отримання розсилок або зміни обраних додаткових опцій в особистому кабінеті Замовника, сформованим Виконавцем при реєстрації Замовника на Сайті. Замовник також дає свою згоду на передачу, з метою здійснення дій, передбачених цим пунктом, Виконавцем наданої ним інформації та (або) його персональних даних третім особам при наявності належним чином укладених між Виконавцем і такими третіми особами договорами.


РОЗДІЛ 8. РЕЗУЛЬТАТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.

8.1. Усі інформаційні матеріали, що надаються Виконавцем Замовнику в процесі проведення Заходу, а також результати фото- і відеозйомки отримані Виконавцем під час проведення Заходу, є результатом інтелектуальної діяльності, виключне авторське право, в тому числі суміжні з авторським права належать Виконавцю.

8.2. Здійснювати фото- зйомку, аудіо та / або відеозапис Заходу можливо тільки з дозволу Виконавця. Використання результатів інтелектуальної діяльності без письмової згоди Виконавця є порушенням виключного права Виконавця, що тягне за собою відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

8.3. Також Замовник не має права в комерційних цілях копіювати аудіо та відеоматеріали Заходів Виконавця, що транслюються онлайн, повністю або частково, вести запис трансляцій Заходів, а також фіксувати зміст таких Заходів повністю або частково будь-яким способом та / або на будь-який матеріальний носій, а також використовувати зміст зазначених Заходів без письмової згоди Виконавця, що буде вважатися порушенням виключного права Виконавця і тягне за собою відповідальність відповідно до чинного законодавства України.


РОЗДІЛ 9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.

9.1 Усі правовідносини, що виникають із цього Договору або пов'язані з ним, у тому числі пов'язані з дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

9.2. Додатки до даного Договору є його невід'ємною частиною.

9.3. Укладаючи цей Договір, Замовник дає згоду на використання інформації про себе, свої відносини з Виконавцем, свої анкетні дані, дані про свій бізнес і доходи, переданих Виконавцю в рамках виконання цього Договору, публікацію матеріалів про факт отримання послуг у Виконавця засобами масової інформації - телебаченням, радіо, в інтернеті, друкованих виданнях, соціальних мережах, а також публікацію зазначених матеріалів на офіційному сайті і в соціальних ресурсах Виконавця.

9.4. Укладаючи цей Договір, Замовник дає згоду на використання зображення Замовника, яке увійшло в результати інтелектуальної діяльності. У разі незгоди Замовника на надання прав на використання його зображення він повідомляє про це Виконавця в письмовій формі на електронну адресу Kiev@molodost.bz.

9.5. Діюча версія цього Договору розміщена на Сайті в цілодобовому доступі та в обов'язковому порядку є доступною для ознайомлення Замовником до моменту здійснення ним Акцепту.

9.6. Будь-який електронний документ / повідомлення, відправлений Виконавцем в адресу Замовника вважається одержаним адресатом з часу відправлення Виконавцем такого документу / повідомлення в електронній формі.

9.7. Виконавець залишає за собою право анулювати Захід у випадку набрання недостатньої кількості учасників.

9.8. У разі анулювання курсу Виконавцем оплата, сплачена Замовником, повертається останньому в повному обсязі або за бажанням Замовника може бути зарахована в якості оплати наступного Заходу.

9.9. Про виникнення обставин, що перешкоджають наданню Послуг, Виконавець завчасно попереджає Замовника та, за необхідності, повідомляє Замовникові нову дату та час допуску до Заходу.

9.10. Приймаючи умови цього Договору та Правил, Сторони гарантують одна одній, що володіють необхідною цивільною дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями, необхідними й достатніми для укладання і виконання Договору.

9.11. Усі правовідносини, що виникають із цього Договору або пов'язані з ним, у тому числі пов'язані з дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

9.11. Найменування розділів у тексті цього Договору використовуються винятково для зручності користування його текстом і жодним іншим чином не повинні братися до уваги при тлумаченні Договору.

9.13. Здійснення Замовником оплати / Акцепт Договору є підтвердженням факту особистого ознайомлення Замовником з усіма положеннями Договору та Правил. Замовник підтверджує, що всі умови цього Договору йому зрозумілі, і він приймає їх безумовно і в повному обсязі.


РОЗДІЛ 10. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦІВ.

ФОП ЛИТВИНЕНКО АНДРІЙОЛЕКСАНДРОВИЧ03126, м. Боярка, вул. Леніна, буд. 28РНОКПП: 3419600530п/р 2600105624235 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК».в м. Києві, МФО 380269
ФОП ЧЕРНЯКОВИЧ ЄВГЕНІЙ

ВАЛЕРІЙОВИЧ

03151, м. Київ, вул. Народного Ополчення,

буд.7, кв.64

РНОКПП: 3466703374

Поточний рахунок 26007052751316

в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

МФО 300711


— 2 МЕСЯЦА
Спринт
Дельта начинается со Спринта,
за который ты сделаешь больше,
чем за год самостоятельных попыток
6 занятий по 8 часов каждую субботу
Программа
Самые эффективные бизнес-механики из 30 потоков программы ЦЕХ
Ты быстро протестируешь разные инструменты, поймешь, какие дают лучший результат в твоем
деле и сфокусируешься на них в дальнейшем
Цели, выбор ниши и новые
направления в бизнесе
Продажи 8 из 10
ТОП-5 рычагов
привлечения клиентов
Быстрые деньги
Технология масштабного
мышления
Финансы и порядок
В результате у тебя будет:
Упаковка
и быстрые
лиды
Поток

Система
Продажи
Клиентов

Ты разберешься, как быстро
привлекать лиды в свою нишу
Изучишь и настроишь
микроконверторы
Ты настроишь системный трафик
Изучишь новые каналы трафика
Поймешь, как оптимизировать
расходы на трафик
Научишься обрабатывать
и закрывать возражения
Изучишь нюансы продаж
через разные сценарии:
от звонка до живой встречи
Выполнишь упражнения
по продажам в зале,
которое принесет тебе
деньги, и закрепишь навык
на практике
Научишься правильно
делегировать задачи
Разберешься, как работать
с подрядчиками
Пропишешь вакансии для
найма сотрудников
Наймешь асситента
Дополнительные темы помогут тебе
развить навык долгосрочного роста
Мышление
Энергия
Ресурсы
Привычки
Самомотивация
Питание
Спорт
Психология
Развитие силы личности
Поймешь, как развивать масштаб мышления,
оставаться всегда энергичным и поддерживать
ресурсное состояние.
Создание и развитие команды
Не важно — есть у тебя сейчас команда или нет.
На Спринте ты создашь или усилишь свою команду.

Научишься делегировать и управлять так, чтобы
освободить время на себя и при этом сохранить
эффективность работы.
Тестирование
Найм
Мотивация
Управление
Делегирование
Контроль
KPI
ENPS
Результат

Спринта

ЗА 2 МЕСЯЦА ТЫ
ДОСТИГНЕШЬ СВОЕЙ
ТОЧКИ B
Ты поставишь цель и сделаешь первую дельту —
конкретный результат по увеличению личного дохода
Определяешь точку B:
цель в деньгах на 2 месяца
Точка С:
промежуточная цель
на 6 месяцев
Точка D:
итоговая цель
на 12 месяцев
Первая дельта
Ты фиксируешь точку А:
текущий доход
2 месяца
6 месяца
12 месяца
И создашь 3 стратегии развития на год
Дело

Личность
Команда


Твоя исходная ситуация, ниша, возраст,
пол и текущее финансовое положение
не имеет значения
Мы собрали статистику участников программ БМ.
Вот что получилось:
> 500 ниш бизнеса
включая производство, услуги,
опт, франшизы, интернет-магазины
от студентов и мам в декрете
до владельцев компаний
федерального масштаба
от 14 до 73 лет
140 млн. рублей
20 млн. рублей
от долга
до чистой прибыли
от деревень
с населением 500 человек
до городов-миллионников
Посмотри, чего уже достигли
участники программ Бизнес Молодости
Школа английского языка для взрослых. За время прохождения программы увеличила свою чистую прибыль до 150 000 грн
Юлия Харченко
Графический дизайн. Точка А - 120 000 грн, точка B - 500 000 грн. По факту после прохождения программы 590 000 грн.
Артем Беседа
Ниша недвижимость. Точка А - 20 000 грн, точка В - 120 000 грн. Удивительно, но несколько простых инструментов дали большой результат.
Максим Войтенко
Производство электронных книг, экшн камер, гарнитур и аксессуарной группы. Точка А - 120 000 грн, точка В - 350 000 грн. Результат 480 000 грн.
Сергей Тарасов
Наши партнеры
Сколько стоит твоя трансформация
С выходом на новый уровень дохода, развитием личности и команд
Стандарт
6 практических занятий Дельта в течение 5 недель + поддержка до конца года
 • Доступ в платформу БМ с закрытым контентом и бизнес уроками
 • Закрытый чат в Киеве с более 400 предпринимателями
 • Чек-листы для бизнеса
 • Стартовый пакет от БМ (блокнот, ручка)
Забронировать со скидкой
Премиум
6 практических занятий Дельта в течение 5 недель + поддержка до конца года
 • ТРЕНЕРСТВО (6 ГРУППОВЫХ ВСТРЕЧ С ТРЕНЕРАМИ)
 • Доступ в платформу БМ с закрытым контентом и бизнес уроками
 • Закрытые встречи до старта программы с ТОП спикерами БМ + Нетворкинг с предпринимателями
 • Групповая работа в десятках до начала программы
 • Закрытый чат в Киеве с более 400 предпринимателями
 • Чек-листы для бизнеса
 • Стартовый пакет от БМ (блокнот, ручка)
 • 5 онлайн-курсов по трафику,продажи и упаковке
 • Доступ в закрытый Премиум чат
 • VIP-место в 1-6 ряду перед сценой
 • Стойка регистрации без очереди
Забронировать со скидкой
E-mail
Имя
Телефон
Введите ваш промокод
Нажимая на кнопку Заказать звонок, вы соглашаетесь
с политикой конфеденциальности
Оставьте заявку
Заполните форму ниже и мы свяжемся
для уточнения деталей
Введите ваш промокод
Нажимая на кнопку Заказать звонок, вы соглашаетесь
с политикой конфеденциальности
Made on
Tilda